องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ด่านชุมชน) [5 มกราคม 2565]
กิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.) [26 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กรณีการเกิดโรคระบาดในสุกร (โรคพีอาร์อาร์เอส) [25 ตุลาคม 2564]
ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting [18 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง [28 กันยายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลนาปัง [28 กันยายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) [22 กันยายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาปัง [17 กันยายน 2564]
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านประชาชน ที่หมู่ 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา [9 กันยายน 2564]
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาปัง [9 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141