องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file องค์บริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง หมู่ 1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการกำหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ (10/11/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 37-38/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปีดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) อบต.นาปัง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 34/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส โรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ในสุกร พื้นที่บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 30/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 28/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 25/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 21/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 19/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38