องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
account_box คณะผู้บริหาร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรศักดิ์ นามมณฑา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายศรศักดิ์ นามมณฑา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายทองดี วุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายทองดี วุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นางสาวสกาวรัตน์ ไชยตระกูลวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นางสาวสกาวรัตน์ ไชยตระกูลวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักงานปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปุณยนุช ไชยภักษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปุณยนุช ไชยภักษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันทนีย์ ปัจจัยยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางวันทนีย์ ปัจจัยยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางภณิดา พระคุณอนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางภณิดา พระคุณอนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
account_box กองช่าง
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
นายดามพ์ ดีอุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายดามพ์ ดีอุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธีรพงศ์ ปางแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรพงศ์ ปางแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางบัวผัน วุฒิ
ครูชำนาญการ
นางบัวผัน วุฒิ
ครูชำนาญการ
นางอัญชลี ใจตุ้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
นางอัญชลี ใจตุ้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
นางมุกรินทร์ พรมยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางมุกรินทร์ พรมยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168