องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
account_box สำนักงานปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77