ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บจ 4487 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง