ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมตัวถังเก็บน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บจ-4487 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง