ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง