ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน/ภัยแล้ง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง