ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง