ชื่อเรื่อง : ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำหรับบรรจุขยะอันตรายของตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง