ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง