ชื่อเรื่อง : จ้างตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง