ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครบริบาล อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง