ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอบต.นาปัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น สมาชิก สภา.อบต. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้มามาติดต่อ จัดชื้อจัดจ้าง/ ผู้มามาติดต่อ ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ /ผู้มาติดต่อเสียภาษีหรือขอรับบริการ ต่างๆ เป็นต้น เข้าทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code) โดยมีวิธีเข้าตอบขั้นตอนดังนี้
ชื่อไฟล์ : 3Nx0EHJMon31647.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CH7xWtFMon31657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uV9KvntMon31657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HSSNTOQMon31657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WV83rB5Mon31657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ss0dpFUMon31727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5g0ya6qMon31727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jW3wm3UMon31727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้