ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘)
รายละเอียด : ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด รายละเฮียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ๒.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมุ่งหมายให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : gljotj4Wed22521.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VgYwwaAWed22531.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้