องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ อปท.ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท.เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมมาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563) มทช.230-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file คู่มือ การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 763
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุ และการจําหน่ายพัสดุท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 664
insert_drive_file คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2