องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสอักเสบ บีและ ซี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และตารางเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการประกอบอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file องค์บริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง หมู่ 1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการกำหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ (10/11/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6