องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรศักดิ์ นามมณฑา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 089-8528789
นายทองดี วุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-7062594
นางสาวสกาวรัตน์ ไชยตระกูลวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 065-6796866
account_box สมาชิกสภา
นายโสภณ ปันทะนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายสนิท ปันใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายทะนงศักดิ์ พลอยเขียว
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายบุญมี จินะชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางวริษา หลวงฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายธีรพงศ์ ยะคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-0236562
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-8039389
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-0131611
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-2163991
account_box สำนักงานปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปุณยนุช ไชยภักษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันทนีย์ ปัจจัยยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางภณิดา พระคุณอนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
account_box กองช่าง
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
นายดามพ์ ดีอุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธีรพงศ์ ปางแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางบัวผัน วุฒิ
ครูชำนาญการ
นางอัญชลี ใจตุ้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
นางมุกรินทร์ พรมยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน