องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ
insert_drive_file มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการขออนุญาต การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการขออนุญาต การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ การให้ข้อมูลข่าวสาร /การแจ้งเหตุร้องทุกข์ /การให้บริการอินเตอร์เน็ต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43