วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 1. วิสัยทัศน์

         บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาชนเป็นสุข

 

 1. พันธกิจ

         1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

         2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

         3.ส่งเสริมการศึกษา

         4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 1. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก  รวดเร็ว

         2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

         3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น

         4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

         5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น

 1. 4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4  ปี

4.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                –  วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาการคมนาคม   สาธารณูปโภค ให้สะดวก   รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

                –  เป้าหมายถนน สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาหมู่บ้าน

–  แนวทางการพัฒนา

 1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง

 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

4.2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                –  วัตถุประสงค์      เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว

                –  เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า  20,000 บาท

                –  แนวทางการพัฒนา

 1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                –  วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

                –  เป้าหมายประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรี

                –  แนวทางการพัฒนา

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

 3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน

 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

 5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา

 6.   สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

 7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

 9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

           4.4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                –  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ

                                                เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม

                –  เป้าหมายเด็ก  เยาวชน  ประชาชน

                –  แนวทางการพัฒนา

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล

4.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                –  วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                –  เป้าหมายป่าชุมชน  ขยะมูลฝอย  แม่น้ำ  ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ   ดาดลำเหมือง

                –  แนวทางการพัฒนา

                                1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย

4.6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ

                –  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

                –  เป้าหมาย

                1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด

                2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท.

                –  แนวทางการพัฒนา

 1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

 5. จัดหา วัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ