โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

0
490

วันที่ 9มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.นาปัง กศน. ผู้นำชุมชน,อสม.และ กลุ่มสตรีในพื้นที่โดย สร้างความรู้ความเข้าใจในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,การป้องกันตนเองและ สร้างทีมครู ก จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ทีมครู ก ขยายผลเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัยไปยังชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยได้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้