วันที่ 7 มีนาคม 2563 ประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ำแก่น

0
237

เมื่อ 7 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน ได้จัดเวทีเสวนาเรื่องการปฏิบัติการแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเชิญ นายดลภาค เนตรใส
นายอำเภอภูเพียง เป็นประธาน ผอ.ชลประทานน่าน , เกษตรจังหวัดน่าน จนท.ป่าไม้และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของ ต.นาปังและต.น้ำแก่น เสนอแนวทางแก้ไขภัยแล้งที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ทางการเกษตร ในห้วงฤดูแล้งของทุกปี โดยมีการปรึกษา แสดงความคิดเห็น ความร่วมมือไปยังภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหา เช่น สร้างแหล่งกัก เก็บน้ำ การดูแลรักษาตันน้ำ โดยให้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันวางแผนดำเนินการแก่ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่มีพื้นที่ร่วมรับผลประโยชน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้