โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อความสามัคคีปรองดอง (การสื่อมวลชนสัมพันธ์) ปะจำปีงบประมาณ 2563

0
47

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้รับการประสานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ดำเนินการโครงการประประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อความสามัคคีปรองดอง (การสื่อมวลชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคมเพื่อควาสามัคคีปรองดอง ให้กับประชาชน จำนวน 30 คน