ประกาศองค์การบริหารส่วนนาปัง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๑)

0
150

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านน้ำลัด-ม.1

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านนาปัง-ม.2

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านม่วงใหม่-ม.3

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านก้อดแก้ว-ม.4

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้าสบแก่น-ม.5

คลิกดู…..บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านม่วงใหม่พัฒนา-ม.6

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี ๒๕๖๓ (หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่๖) ให้ผู้เสียภาษีไปชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องตัดต้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฟิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภค.ส.๑) ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ที่ยังไม่ปรากฎรายชื่อบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อสอบถาม หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๗๑-๙๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ