กิจกรรมโครงการเด็กเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง ตำบลนาปัง

0
133

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น.สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง ได้ดำเนินโครงการเด็กเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง ตำบลนาปัง โดยได้รับการสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อเด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และระวังในการทุจริตคอรัปชั่น ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มาบรรยายให้ความรู้