กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง

0
76

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง โดยได้รับการสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง เสริมสร้างความรู้และความเข้มแข้งในด้านต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาตำบลของตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง