กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

0
87

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ได้ถวายเทียนพรรษา ให้วัดในพื้นที่ตำบลนาปัง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดก้อดแก้ว วัดม่วงใหม่ วัดนาปัง วัดน้ำลัด